Споживачам – ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОВИХ МЕРЕЖ – УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Приєднання до газорозподільної системи


Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 року №2494, що затверджує Кодекс газорозподільних систем (далі — Кодекс), а саме з 27.11.2015 року змінився порядок приєднання об’єктів замовників до газорозподільних систем. Цей порядок визначений розділом V Кодексу.

Так, приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ, згідно Кодексу, здійснюється на підставі договору на приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови приєднання, які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до місця приєднання, які будуються оператором ГРМ, та вихідні дані для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта замовника від місця приєднання до газових приладів і пристроїв замовника.

Плата за приєднання до газорозподільних систем визначається Методологією встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженою Постановою НКРЕКП від 24.12.2015 року №3054.


Визначення основних термінів та понять


Газорозподільна система (ГРМ) — технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам, тиск якого не може перевищувати 1,2 МПа;

Приєднання до ГРМ— сукупність організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт, спрямованих на створення технічної можливості для надання послуги розподілу природного газу, які здійснюються у зв’язку з підключенням об’єкта будівництва чи існуючого об’єкта до ГРМ;

Приєднання, що є стандартним (стандартне приєднання) — приєднання до ГРМ об’єкта замовника потужністю до 16 м3/год. включно та відстань, що не перевищує 25 м для сільської та 10 м для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки. Тобто, приєднання вважається стандартним виключно, коли всі перелічені умови виконується, а також коли проектування та будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання виконує Оператор ГРМ;

Газові мережі зовнішнього газопостачання — газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника;

Газові мережі внутрішнього газопостачання — газові мережі від місця приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газопостачання третіх осіб (замовників, споживачів);

Місце забезпечення потужності — місце на існуючому об’єкті ГРМ, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора ГРМ, від якого здійснюється будівництво газових мереж до об’єкта замовника (місця приєднання) та та/або забезпечується необхідний рівень потужності, замовленої для об’єкта приєднання;

Місце приєднання — запроектована або існуюча межа балансової належності між газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання;

Замовник — фізична особа, або юридична особа, або фізична особа — підприємець, яка на підставі відповідного договору замовляє у оператора ГРМ послугу з приєднання до ГРМ та розподілу природного газу;

Договір на приєднання до ГРМ — письмова угода між оператором ГРМ та замовником послуги з приєднання, яка укладається згідно Кодексу ГРМ і визначає їх правовідносини під час виконання приєднання об’єкта замовника до ГРМ, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора ГРМ.


Порядок приєднання об'єктів замовників до ГРМ


Приєднання до газорозподільних мереж здійснюється відповідно до розділу V Кодексу газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1379/27824:


1. Для приєднання об’єкта будівництва або існуючого об’єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператора газорозподільної системи (Оператор ГРМ) їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із заявою про приєднання.


Одночасно із заявою про приєднання замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік таких документів:


1) заповнений опитувальний лист за формою, затвердженою Оператором ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об’єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи;


2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;


3) копії документів замовника:


які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);


які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців);


про взяття на облік або реєстрацію у Державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України;


4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).


2. Якщо відповідно до даних опитувального листа та поданих із заявою на приєднання документів об'єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що є стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем проектних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання, точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки. При цьому плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника), що визначається в договорі, має відповідати платі за приєднання, що є стандартним, яка встановлена Регулятором для такого типу приєднання.


3. Після укладення договору на приєднання Оператор ГРМ забезпечує в установленому цією главою порядку приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного строку з урахуванням вимог  Кодексу ГРМ та графіка оплати замовником за договором. Зокрема, Оператор ГРМ за договором на приєднання забезпечує:


1) оформлення земельних відносин щодо траси прокладання газових мереж зовнішнього газопостачання;


2) отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідності);


3) виконання інженерно-геодезичних вишукувань;


4) розробку та затвердження проекту зовнішнього газопостачання;


5) отримання в установленому законодавством порядку дозвільних документів про початок будівельних робіт;


6) будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;


7) встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу;


8) відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва;


9) підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності;


10) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання з урахуванням вимог цього Кодексу;


11) пуск газу на об'єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) з урахуванням вимог цього Кодексу.


4. Якщо відповідно до даних опитувального листа Оператора ГРМ та поданих із заявою на приєднання документів об'єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що не є стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем будівельних робіт зовнішнього газопостачання (незалежно від виконавця розробки проекту зовнішнього газопостачання), точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або за його згодою на території такої земельної ділянки. При цьому договір на приєднання має передбачати норму з відстроченням визначення плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника) та строку його виконання, які в подальшому визначаються окремою додатковою угодою після розробки проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини, якими визначається весь обсяг робіт, та проекту внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису реалізації цих заходів, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання.


5. Якщо в опитувальному листі та/або заяві на приєднання замовник визначає виконавцем будівельних робіт з прокладання газових мереж до його земельної ділянки іншого (крім Оператора ГРМ) суб'єкта господарювання (у тому числі якщо тип приєднання підпадає під приєднання, що є стандартним), точка приєднання для об'єкта замовника визначається в існуючій газорозподільній системі Оператора ГРМ та збігається з місцем забезпечення потужності (максимально до нього наближена). У такому разі заходи, які забезпечуються Оператором ГРМ в рамках договору на приєднання, та вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника (плата за приєднання) включають:


- закупівлю, встановлення та приймання в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання;


- розробку проекту зовнішнього газопостачання (за його необхідності та у разі визначення Оператора ГРМ виконавцем розробки цього проекту);


- підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності (за їх наявності);


- підключення газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання;


- пуск газу на об'єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) з урахуванням вимог цього Кодексу.


6. Оператор ГРМ впродовж десяти робочих днів у міській місцевості та п'ятнадцяти робочих днів у сільській місцевості після надання йому замовником підтвердних документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичну наявність в точці приєднання, а також передачі Оператору ГРМ одного екземпляра проекту внутрішнього газопостачання зобов'язаний забезпечити підключення об'єкта замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) за умови дотримання замовником оплати вартості послуги з приєднання, якщо договором на приєднання не встановлений більш пізніший термін.

Для детальною інформацією звертайтеся за тел. (0536) 78-04-04: 067-503-75-20; 095-720-00-36: 063-839-35-33, або за адресою м. Кременчук, пров. Г. Бресту, 46, Центр обслуговування споживачів

КОНТАКТИ
Телефони
СЕРВІСИ